top of page

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)

Úvodní informace
Společnost JPServis, a.s., IČO: 452 72 298, se sídlem Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4, jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti JPServis, a.s. lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen „oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen „oznámení“).

Oznámení
Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti JPServis, a.s. lze podat oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti JPServis, a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (v pracovním kontextu), a které:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí
a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správa svěřenského fondu,
h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe, stáž, nebo
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatel
Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti JPServis, a.s. je tedy každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro JPServis, a.s. práci nebo jinou obdobnou činnost, a oznámení tedy podává v pracovním kontextu jako: 
a) zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti JPServis, a.s., který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce; 
b) bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti JPServis, a.s.;
c) uchazeč/uchazečka o zaměstnání u společnosti JPServis, a.s.;
d) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti JPServis, a.s. odbornou praxi nebo stáž;
e) osoba, která je nebo byla společníkem společnosti JPServis, a.s.;
f) osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti JPServis, a.s.;
g) osoba, která buď přímo, anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost JPServis, a.s. externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Společnost JPServis, a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba
K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba. 

Příslušnou osobou u společnosti JPServis, a.s. je: 

Ing. Marek Cagášek
Telefon: +420 271 003 288
E-mail: ochranaoznamovatelu@jpservis.com

Vnitřní oznamovací systém
Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti JPServis, a.s. podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby: 
a) písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu příslušné osoby;
b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti JPServis, a.s., a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „NEOTVÍRAT – důvěrné – pouze k rukám příslušné osoby“ nebo jiným obdobným textem;
c) ústně – telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby;
d) osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

V případě, že je oznámení podáno osobně v rámci jednání oznamovatele s příslušnou osobou anebo telefonicky, sepíše příslušná osoba o takto podaném oznámení písemný záznam o přijetí oznámení protiprávního jednání. Souhlasí-li oznamovatel, bude pořízena zvuková nahrávka. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.   

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.
Příslušná osoba zašle oznamovateli vyrozumění o přijetí oznámení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání oznámení. To neplatí pouze v případě, kdy: 
a) oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

V případě, že se co do obsahu skutkově nejedná o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, takové oznámení již příslušná osoba dále neprošetřuje a nezahájí posuzování jeho důvodnosti, o čemž oznamovatele rovněž ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne podání oznámení vyrozumí.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát – o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím).

V rámci posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti JPServis, a.s. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti. Vždy je však přitom příslušná osoba povinna zajistit, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu oznamovatele.  

V případě, že příslušná osoba na základě prošetření oznámení dojde k závěru, že oznámení je důvodné anebo částečně důvodné, předloží statutárnímu orgánu společnosti JPServis, a.s. výsledky posuzování důvodnosti oznámení spolu s návrhem na opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. 

Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci.

V případě, že statutární orgán nepřijme opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření statutární orgán neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Opakovaně podané oznámení od téhož oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno s tím, že oznamovatel o tom bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další oznámení obsahovalo oproti dříve podanému oznámení nové informace a skutečnosti.
 
Ministerstvo spravedlnosti
Oznámení lze podat rovněž Ministerstvu spravedlnosti:
 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16 
128 10 Nové Město
 
Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

​​

Whistleblowing formulář
Kotva 1
bottom of page