Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005139
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu:
Komplexní podnikové vzdělávání - JPServis

Období realizace projektu: 15. února 2017 - 14. února 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 529 068,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 3 849 707,8 Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců JPServis, a.s. a partnerů projektu GS Agency, v.o.s. a Petry Vichtové a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cílem je realizovat školení v oblastech obecného IT, měkkých a manažerských dovedností a účetních, ekonomických a právních kurzů pro vedoucí pracovníky, specialisty, technické pracovníky, administrativní pracovníky a zaměstnance na prodejnách (vedoucí směny, prodavači). Plánovaný počet osob zapojených do projektu (podpořených osob) činí 169.

V dosavadním průběhu projektu byla realizována školení v oblastech obecného IT a měkkých a manažerských dovedností. V rámci obecného IT proběhl jeden kurz, kterého se v několika skupinách zúčastnilo celkem 30 zaměstnanců. V aktivitě Měkké a manažerské dovednosti proběhlo 7 kurzů, kterých se v různých skupinách účastnilo celkem 205 osob z řad všech zaměstnanců společnosti (vedoucí pracovníci, specialisté, techničtí pracovníci, administrativní pracovníci, vedoucí směny a prodavači)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.