top of page
Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží v prodejně Pont to go 24/7 v bezobslužném režimu
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti týkající se spotřebitelské koupě zboží v době bezobslužného režimu prodejny Pont to go 24/7 (dále jen „prodejna“). Provozovatelem prodejny je společnost JPServis, a.s., IČ: 264 31 068, se sídlem Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 7052 (dále jen „prodávající“).

 2. Ke koupi zboží v prodejně je oprávněna fyzická osoba (dále jen „spotřebitel“) starší 18 let, která má u své banky zřízenu službu bankovní identita. Podmínkou vstupu do prodejny je stažení mobilní aplikace Contio (stažení mobilní aplikace je možná také naskenováním příslušného QR kódu), dále jen „mobilní aplikace“. Každý spotřebitel vstupující do prodejny je povinen mít vlastní mobilní aplikaci, přičemž společný přístup spotřebitele a osoby, která jej doprovází, není do prodejny možný. Jiný způsob vstupu do prodejny, než prostřednictvím mobilní aplikace je zakázán. Služba je dostupná v době online připojení prodejny, tedy denně od 21:00 do 5:00. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit dostupnost služby dle aktuální situace a provozní potřeby.

 3. Ceny zboží jsou uvedeny na cenovkách, přičemž všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží jsou shodné s cenami v době obslužného režimu prodejny. Zrušení nákupu lze provést přes tlačítko editace nákupu na samoobslužné pokladně. Platbu kupní ceny za zboží lze uskutečnit prostřednictvím platební karty nebo elektronické stravenky. K ceně zboží ve vratných zálohovaných obalech bude účtována i záloha za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního zboží. Zálohované obaly je možné vrátit na prodejně pouze v běžné prodejní době s personálem.

 4. Vady zboží, které se projeví po převzetí zboží, lze uplatnit u prodávajícího pouze v době obslužného režimu prodejny. Reklamace zboží se řídí obecnými právními předpisy týkajícími se spotřebitelské koupě.

 5. Spotřebitel je povinen při pobytu v prodejně dodržovat tyto povinnosti:

  • vstoupit do prodejny výhradně za účelem koupě zboží a po zaplacení zboží prodejnu neprodleně opustit,

  • chovat se v souladu se zásadami slušného chování, nenarušovat možnost užití služby jinému spotřebiteli,

  • neblokovat automatické uzavření dveří po vstupu do prodejny,

  • zboží odebrat pouze po zaplacení,

  • nepoškozovat zařízení a vybavení prodejny,

  • nenakupovat alkoholické nápoje, pokud je spotřebitel již pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,

  • respektovat pokyny pracovníka dispečinku dohledového centra.

 6. Spotřebitel je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení povinností. V případě porušení povinností spotřebitele si prodávající vyhrazuje právo zamezit takovému spotřebiteli právo dalšího přístupu do prodejny a požadovat náhradu vzniklé škody, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.

 7. Za účelem realizace kupní smlouvy (koupě zboží v prodejně) prodávající zpracovává nezbytné osobní údaje kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Informaci o zpracování osobních údajů, která je neoddělitelnou součástí těchto podmínek a která je dostupné na webových stránkách https://www.jpservis.com/osobn%C3%AD-%C3%BAdaje.

 8. Prodejna je v reálném čase monitorována kamerovým systémem se záznamem za účelem podpory a pomoci spotřebiteli, ochrany bezpečnosti spotřebitele a ochrany majetku prodávajícího. V případě, že spotřebitel potřebuje podporu při prodeji nebo pomoc, může použít SOS tlačítko nebo zavolat na dispečink dohledového centra na tel.: 277001765.

 9. Prodávající tímto informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je k dispozici na www.adr.coi.cz

 10. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto všeobecné obchodní podmínky, budou-li to vyžadovat potřeby spotřebitele nebo obchodní strategie prodávajícího. Nové všeobecné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího. Má se za to, že spotřebitel, který uskuteční nákup zboží poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

 11. Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem) týkající se kupní smlouvy, které nejsou upravené těmito podmínkami, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními předpisy. Prodávající je oprávněn provoz prodejny v době bezobslužného režimu kdykoliv ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

 12. Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 1. 5. 2024.

bottom of page